th en  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ: วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยษสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ท้องถิ่น สังคม และโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณพิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศษสตร์ให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคม และโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเที่ยบเท่า

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 3 (3-0-6)
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 3 (3-0-6)
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 1 (0-3-0)
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 3 (3-0-6)
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-1-0)
10-064-118 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3 3 (3-0-6)
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 3 (2-2-5)
11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 3 (3-0-6)
10-044-203 ฟิสิกส์ 2 3 3 (3-0-6)
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 1 (0-3-0)
10-064-209 หลักชีววิทยา 3 3 (3-0-6)
10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 (0-3-0)
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 3 (3-0-6)
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 3 (0-2-1)
11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
  รวม   18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีิวิตประจำวัน 3 3 (2-2-5)
10-034-203 สถิติ 3 3 (3-0-6)
10-054-204 เคมีอินทรีย์ 3 3 (3-0-6)
10-054-205 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-0)
10-064-201 นิเวศวิทยา 3 3 (3-0-6)
10-064-212 สัตววิทยาของสัตว์มี และไม่มีกระดูกสันหลัง 3 3 (3-0-6)
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3 3 (2-2-5)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 (x-y-z)
  รวม   22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-054-209 เคมีอนินทรีย์ 3 3 (3-0-6)
10-054-218 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1 (0-3-0)
10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว 3 3 (3-0-6)
10-064-206 พันธุศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 1 (0-3-0)
10-104-201 จุลชีววิทยา 3 3 (3-0-6)
10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 1 (0-3-0)
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 3 3 (3-0-6)
11-024-112 ทักษะการคิด 3 3 (2-2-5)
  รวม   21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-054-206 เคมีวิเคราะห์ 3 3 (3-0-6)
10-054-207 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1 (0-3-0)
10-074-201 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 3 (3-0-6)
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 (x-y-z)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 9 9 (x-y-z)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-014-201 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 1 1 (0-3-0)
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
10-054-213 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3 (3-0-6)
10-054-214 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0)
10-134-201 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 (0-0-9)
10-064-205 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 3 (2-3-4)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 3 3 (x-y-z)
  รวม   17 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-134-202 โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 (0-9-0)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 6 6 (x-y-z)
  รวม   9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-064-204 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 (0-3-0)
10-144-201 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 (0-2-1)
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 6 6 (x-y-z)
  รวม   9 หน่วยกิต

หลักสูตร
ชุมชน SciTech