th en  

เอกสารประกอบการเรียนนอกห้อง

โดย ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

เอกสาร

  • บรรยาย ครั้งที่ 1 - download
  • บรรยาย ครั้งที่ 2 - download
  • บรรยาย ครั้งที่ 3 - download
  • บรรยาย ครั้งที่ 4 - download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 - download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 3) พ.ศ.2553 - download
  • พระราชบัญญัตสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 - download
  • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 - download

ชุมชน SciTech