th en  

หลักสูตรการอบรม

โครงการอบรม ช่วงเวลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 5
(ปิดรับสมัคร)
2 - 3, 9 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการ Science Camp ครั้งที่ 2
(กำลังรับสมัคร)
18 - 22 มีนาคม 2556
โครงการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์
(กำลังรับสมัคร)
18 - 22 มีนาคม 2556

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech