th en  

ผลการดำเนินงาน


ปี 2553

งานบริการวิชาการ จำนวนผู้ร่วมโครงการ จำนวนเงิน
โครงการเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในจังหวัดนราธิวาส 129 คน 25,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้ครั้งที่ 4 " รุ่นที่ 1
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้ ครั้งที่ ๔"
    ดาวน์โหลด
44 คน 40,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้ครั้งที่ 4 " รุ่นที่ 2 34 คน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6 50,000 บาท
โครงการกบนอกกะลา 68 คน 30,000 บาท
โครงการ Science Camp 116 คน 80,000 บาท

ปี 2552

งานบริการวิชาการ จำนวนผู้ร่วมโครงการ จำนวนเงิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้" ครั้งที่ 3 89,000 บาท
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5 40,000 บาท
โครงการกบนอกกะลา 25,000 บาท
โครงการ Science Camp 70,000 บาท
โครงการบริการวิชาการ (เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โครงการนำร่อง) 30,000 บาท

ปี 2551

งานบริการวิชาการ จำนวนผู้ร่วมโครงการ จำนวนเงิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้" ครั้งที่ 2 28 คน 50,000 บาท
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 4 40,000 บาท
โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันของดีเมืองนรา 40,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน -
โครงการบริการวิชาการแนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ -

ปี 2550

งานบริการวิชาการ จำนวนผู้ร่วมโครงการ จำนวนเงิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเศรษฐกิจของภาคใต้" ครั้งที่ 1 18 คน 60,000 บาท
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 15,000 บาท

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech